ما را دنبال کنید

ما براساس مطالعات نوین کسب‌ و کار به جرأت به شما می‌گوییم، چیزی که اهمیت دارد داشتن خلاقیت و ابتکار عمل است.

سئو و بهینه سازی

اهمیت نقش سئو در طراحی وب سایت

در ایـن قسـمت از اهمیـت سـئو در طراحی وب سـایت خواهیم گفـت. به عبـارت دیگر، برای بهینـه سـازی سـئو وب سـایت خـود وقـرار گرفتن آن در لیسـت هـای باالتر رنکینـگ گوگل و دیگـر موتورهـای جسـتجو بایـد بدانیـم کـه چگونه طراحـی وب سـایت بهینه، بـر روی SEO شـما تأثیر مـی گذارد.
در ابتـدا بایـد گفـت، سـئو به چه معناسـت؟ اطمینـان پیدا کردن از جهت دسترسـی آسـان و سـریع بـه وب سـایت بـه گونـه ای که سـاختار وب سـایت بـرای موتـور های جسـت و جوگر قابـل فهـم باشـد .سـئو تنهـا دربـاره ی موتورهای جسـتجو نیسـت. بلکـه در طـرف مقابل به معنـای سـاخت وب سـایت به طوری اسـت که بـرای کاربران خوشـایند باشـد.

همه آنچه در مورد نقش SEO در طراحی وب سایت خود باید بدانید.

  1. کاری کنیـد کـه بازدیـد کننـده عاشـق وب سـایت شـما شـود:این مسـئله در مـورد عناصـر طراحـی اسـت که شـما باید در نظر بگیریـد. متن قابل خواندن ، روانشناسـی رنگ ، اسـتفاده از سـاید بـار هـا و منـوی وب سـایت خـود از جملـه عواملی هسـتند کـه باعث جـذب بازدیدکننده و سـپری کردن زمان بیشـتر در وب سـایت شـما می شـود. بـا اینکار جایـگاه خود را در موتـور های جسـتوجوگر افزایـش دهید.
  1. بهتریـن راه دسترسـی را بـرای بازدیـد کننـدگان خـود ایجـاد کنیـد: چند روش سـاده برای راهنمایـی بازدیـد کننـدگان خـود و پیش بینـی چگونگی اتصال سـریع آنها بـه اطالعات مورد نظـر وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال ، ضـروری تریـن کلید های خـود را ماننـد منو ، لوگو شـما بایـد بـدون نیـاز به تلاش زیاد بـرای پیدا کـردن ، بـه راحتی قابل مشـاهده باشـند.
  1. لینـک هـای داخلـی در وب سـایت خـود را فرامـوش نکنید: ایـن لینک های بـه ظاهر بی ارزش، بهترین دوسـتان شـما هسـتند. هرچـه بازدید کننده بیشـتر وقت خـود را صرف کلیک کـردن و پریـدن از یـک لینـک بـه لینـک دیگـر کنـد ، موتورهای جسـتجو بیشـتر مـی توانند سـایت شـما را کاربر پسـند طبقه بندی کنند. در این صورت تعداد بیشـتری از صفحات شـما باز می شـوند.13 ایده پردازان
  1. کسـب کار خـود را درنقشـه محلـی موتـور جسـت و جـوی گوگل ثبـت کنید: گـوگل روزانه حـدود 3.5 میلیـارد جسـتجو را انجام می دهـد و تقریبا 88 در صد از کل جسـتجوهای تلفن همـراه را تشـکیل مـی دهـد. جسـتجوهای محلـی Google همچنیـن 76 درصـد از افرادی کـه در طـول روز از فروشـگاه هـای محلـی بازدیـد می کننـد ، مسـتقیما به فـروش تبدیل می شوند.
  1. از Header و Footer هـا در جایـگاه مناسـب اسـتفاده کنیـد: اگر بازدید کننـدگان نتوانند منـوی وب سـایت شـما بـه دلیـل بـزرگ بـودن یک عکـس و یـا طوالنی شـدن یـک متن در صفحـه، را پیـدا کننـد، انگیـزه خـود را بـرای ادامه جسـت جـو از دسـت می دهنـد و صفحه طراحـی شـما را تـرک مـی کننـد. ایـن کار باعث می شـود کـه تعـداد بازدیدکنندگان شـما در موتـور جسـتوجوگر کـم شـود. بـرای جلوگیـری از ایـن کار، میتوانید منـوی صفحه خـود را در بخـش های بـاالی صفحـه )Header( و پاورقـی )Footer( قـرار دهید.
  2. تولیـد محتـوا بـرای سـایت را جدی بگیریـد: برای سـفارش محتوا و متـن مطالب توضیح محصـوالت و مقـاالت مـی توانیـد از فریلنسـرهای متخصـص تولیـد محتـوا اسـتفاده کنیـد.

همچنیـن در صورتـی کـه محتـوای شـما به صورت متن تکسـت نیسـت مـی تواینـد با ثبت سـفارش تایـپ مقاله و اسـتخدام یک فریلنسـر تایپیسـت بـه راحتی مطالـب خود را در فرمـت قابـل ارائـه برای وبسـایت تحویـل بگیرید.

ایـن گونـه اسـت که کسـب وکار های آنالیـن شـما در موتور های جسـت وجوگر پربازدیدو شـناخته شـده خواهید بود.